Izberite Jezik
01 563 69 59
O nas
Domov Splošni pogoji - hoteli po svetu
Ljubljana, 20. 10. 2013

1. člen: SPLOŠNE DOLOČBE

 1. Splošni pogoji posredovanja pri prodaji turističnih kapacitet preko sistema Bookingpoint.net (v nadaljnjem besedilu: splošni pogoji) so sestavni del vsake pogodbe o prodaji turističnih kapacitet, ki jo družba BOOKINGPOINT.NET, turistične rešitve d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, MŠ: 2040638 (v nadaljnjem besedilu: upravljavec) kot posrednik organizatorja s pooblastilomza sklenitev pogodbe, sklene v okviru svoje dejavnosti, v kolikor uporaba posameznih določil splošnih pogojev ni v nasprotju s posebnim delom pogodbe.
 2. Pomen posameznih izrazov v teh splošnih pogojih in pogodbi:
  • Bookingpoint.net: turistični rezervacijski sistem, ki se nahaja na spletnem naslovu www.bookingpoint.net.;
  • Ponudnik: subjekt, ki ponuja svoje turistične kapacitete – nastanitvene in/ali druge turistične storitve preko sistema Bookingpoint. net.
  • Kupec: vsaka polnoletna fizična ali pravna oseba, ki opravi povpraševanje, rezervacijo ali nakup preko sistema Bookingpoint.net; za kupca štejejo vse osebe, ki bodo koristile storitev skladno s pogodbo, tudi če niso sklenitelji pogodbe in so navedene navoucherju.
  • Organizator: podjetje Gulliver's Travel Associates
  • Turistična kapaciteta: nastanitvena in/ali druge turistične storitve.
  • Delovni dnevi: Dnevi od ponedeljka do petka, razen praznikov v Republiki Sloveniji ali praznikov v državi iz katere prihaja kupec.

2. člen: VSEBINA POGODBE

 1. Upravljavec deluje kot posrednik med organizatorjem in kupcem z namenom zagotovitve spletne rezervacije turistične kapacitete, ki jo ponudniki ponujajo na portalu Bookingpoint.net preko organizatorja.
 2. Upravljavec v imenu in za račun organizatorja sklene pogodbo o zagotavljanju storitev ponudnika, zlasti pogodbo o hotelskih storitvah (v nadaljevanju: pogodba) s kupcem skladno s temi splošnimi pogoji in posebnimi dogovori, ki so navedeni v voucherju. V kolikor so na posebnem delu pogodbe navedeni splošni pogoji dejanskega ponudnika, se splošni pogoji ponudnika upoštevajo kot poseben del pogodbe. V primeru neskladja med podatki v splošnih pogojih in podatki na posebnem delu veljajo podatki, navedeni na voucherju oz. posebnem delu pogodbe.
 3. Upravljavec sklepa pogodbo kot posrednik organizatorja; kupec vse pravice iz pogodbe uveljavlja neposredno pri organizatorju. Upravljavec bo kupcu skladno z dobrimi poslovnimi običaji nudil pomoč pri uveljavljanju pravic iz pogodbe.
 4. Upravljavec v imenu in za račun organizatorja izda kupcu voucher, ki mora vsebovati: kraj in datum izdaje voucherja, naziv in naslov turistične kapacitete, ime in priimek potnikov, namembni kraj in dneve bivanja, kraj in dan začetka in konca, podatke o bivanju z navedbo kraja turistične kapacitete, podatke o tipu in turistični kategoriji namestitvene kapacitete, osnovne in dodatne storitve, posebne želje, ki jih je potnik ob prijavi sporočil in jih je ta sprejel, navedbo taks ali pristojbin za storitve, kadar ti stroški niso vključeni v ceno oziroma druge podatke, za katere se predvideva, da bi bilo koristno, če bi jih voucher vseboval.
 5. Voucher in ti splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe. Sestavni del pogodbe so tudi splošni pogoji ponudnika, v kolikor so ti navedeni na voucherju in na elektronskih sporočilih kupcu. V primeru nasprotja med določili teh splošnih pogojev in splošnih pogojev ponudnika se uporabljajo določila splošnih pogojev ponudnika.
 6. Organizator zagotavlja storitev na podlagi informacij objavljenih in veljavnih na dan potrditve rezervacije, ter po opisu in terminu po potrjeni rezervaciji s strani kupca, razen v primeru višje sile.
 7. Ponudba objavljena v sistemu Bookingpoint.net je sestavni del vsake pogodbe. Za vsebino ponudbe je odgovoren izključno ponudnik.
 8. Če ni v programu ni drugače določeno, veljajo cene na sobo za nastanitev v dvoposteljnih sobah. Cena namestitve vključuje osnovno storitev, kakor je opisana ob namestitveni enoti iz rezervacije. Dodatne storitve je mogoče izpolniti ob predhodni najavi ob rezervaciji namestitve in jih mora kupec plačati posebej.
 9. Vsaka oseba mora biti navedena na voucherju in mora imeti veljavne dokumente, ne glede na starost in višino popustov.
 10. V primeru, da oseba ni navedena na voucherju, slednja ni upravičenec iz pogodbe.
 11. V kolikor v turistični kapaciteti biva več oseb, kot jih je navedenih na voucherju, ima ponudnik, pravico nenajavljene goste odsloviti ali pa morajo bivanje ponudniku plačati v kraju opravljanja storitve.
 12. Kupec je dolžan sam poskrbeti za ustrezne potovalne dokumente in morebitne vizume, če jih država bivanja zahteva. Prav tako se je potnik dolžan pozanimati glede zdravstvenega stanja v krajih, kamor potuje in se tudi ustrezno zaščititi (cepljenja, zdravila).

3. člen: KATALOGI, PROSPEKTI TER DRUGO REKLAMNO GRADIVO

 1. Posamezne podrobnosti, navedene v prospektu ali katalogu upravljavca in dejanskega ponudnika so sestavni del pogodbe, razen kadar so spremembe pred sklenitvijo pogodbe kupcu pisno posredovane, ali pa sta se o spremembah pogodbeni stranki sporazumno dogovorili pozneje, oziroma so spremembe jasno navedene na voucherju.

4. člen: REZERVACIJE IN VPLAČILA

 1. Kupec na podlagi informacij v sistemu Bookingpoint.net opravi rezervacijo o prosti turistični kapaciteti za določen termin.
 2. Po opravljeni rezervaciji mora kupec v roku 48 ur od prejema obvestila o njegovi rezervaciji upravljavcu sporočiti, če potrjuje rezervacijo in mu predložiti potrdilo o vplačilu celotnega zneska rezervacije, v kolikor med strankami ni dogovorjeno drugače. Plačilo se opravi s kreditno ali plačilno kartico oz. s plačilnim nalogom. Upravljavec je s strani organizatorja pooblaščen za sprejem in izpolnitev rezervacije kupca.
 3. Plačilni pogoji se lahko spremenijo na podlagi posebnega dogovora med kupcem in upravljavcem.
 4. Skupna cena lahko vsebuje tudi turistično takso obračunano skladno z vsakokrat veljavnimi predpisi. Kupec je dolžan poravnati turistično takso pri ponudniku najkasneje na dan odhoda v primeru, da ni vključena v skupno ceno.
 5. Pogodba je sklenjena, ko kupec predloži upravljavcu potrdilo o plačilu. S plačilom kupec potrjuje, da je prejel vse informacije navedene v teh splošnih pogojih in pogojih, objavljenih na Bookingpoint.net. S plačilom je rezervacija dokončno potrjena.
 6. Po potrditvi rezervacije in prejemu potrdila o plačilu upravljavec v roku 3 delovnih dni kupcu izda voucher v elektronski obliki, s čimer se kupec izrecno strinja.
 7. Kupec se zaveže voucher, izdan v elektronski obliki, prenesti na papir in ga predložiti dejanskemu ponudniku storitev ob začetku koriščenja turističnih kapacitet.
 8. Kupec lahko opravi rezervacijo za največ šest mesecev vnaprej. Mogoče je skleniti poseben dogovor.
 9. Upravljavec sprejema in obdeluje plačila med svojim delovnim časom, ki je med 8.00 in 17.00 uro.

5. člen: KOMUNIKACIJA MED STRANKAMI

 1. Kupec opravi povpraševanje preko spletne rezervacije v sistemu Bookingpoint.net.
 2. Komunikacija med upravljavcem in kupcem poteka po elektronski pošti. Kupec je dolžan prejem sporočila potrditi s povratnim elektronskim sporočilom. Sporočilo, posredovano s strani upravljavca, šteje za prejeto s strani kupca, ko upravljavec prejme potrdilo s kupčevega naslova elektronske pošte.
 3. Komunikacija lahko poteka tudi preko drugih medijev (fax, telefon), če se kupec in upravljavec o tem izrecno dogovorita.
 4. Kupec mora rezervacijo vedno potrditi v pisni obliki ali s plačilom dogovorjenega zneska, v kolikor med strankami ni drugačnega dogovora.
 5. V primeru, da kupec kateregakoli sporočila ne dobi v rokih, predvidenih s temi splošnimi pogoji, lahko stopi v kontakt s klicnim centrom upravljavca in preveri, ali je morda prišlo do napake v komunikaciji. Enako možnost ima tudi upravljavec, če mu je kupec posredoval druge kontaktne podatke in/ali se ni odzval v rokih, predvidenih s temi splošnimi pogoji.

6. člen: KATEGORIZACIJA IN OPIS STORITEV

 1. Turistične kapacitete so kategorizirane skladno z lokalnimi predpisi.
 2. Podatke o ponudnikovih namestitvah upravljavcu posreduje organizator, zato upravljavec ni odgovoren za morebitne napake, ki se lahko pojavijo pri predstavitvi turističnih kapacitet.
 3. Označevanje sob in dodatnih storitev določa ponudnik. Upravljavec ni odgovoren za ponudnikovo tolmačenje kvalitete storitev (primer: "premium soba"), ker je to velikokrat odraz lokalnih standardov.

7. člen: TRAJANJE IN ODPOVED POGODBE

 1. Pogodba se lahko sklene za določen ali nedoločen čas.
 2. Pogodba se lahko sklene za nedoločen čas, če je sklenjena po načelu dan-po-dan. Ta pogodba se namreč avtomatično podaljša za naslednji dan, če je ponudnik ali kupec ne odpovesta do 12. ure.
 3. Po prenehanju pogodbe mora kupec zapustiti turistično kapaciteto do časa, določenega v hišnem redu, če takšne določbe v hišnem redu ni, pa do 10. ure.
 4. Če s ponudnikom ni drugače dogovorjeno, plača kupec turistično kapaciteto, ki jo obdrži po času, določenem v hišnem redu, oziroma po 12. uri, še za en dan.
 5. Če kupec v dogovorjenem času ne uporablja turistične kapacitete, lahko ponudnik od njega zahteva odškodnino.
 6. Kupec ni dolžan plačati upravljavcu nobene odškodnine, če odpove rezervacijo turistične kapacitete 15 delovnih dni pred začetkom bivanja, razen če je pri postopku rezervacije odpovedni rok drugače naveden.
 7. Ponudnik sprejete rezervacije turistične kapacitete ne sme odpovedati in mora imeti za kupca, ki ima potrjeno rezervacijo, prosto turistično kapaciteto do 18. ure; če ni posebnih obvestil, se po tej uri šteje, da kupec turistične kapacitete ne bo uporabljal, zato jo ponudnik lahko odda. Če ponudnik turistično kapaciteto odda drugemu kupcu, nima pravice do odškodnine za neizkoriščeno rezervirano turistično kapaciteto. Če pride kupec kasneje, ne da bi ponudnika pred tem obvestil o času prihoda, mu mora ponudnik dati turistično kapaciteto sobo v mejah razpoložljivih zmogljivosti.
 8. Če se pogodba (rezervacija) odpove po določenih rokih (navedenih pri postopku rezervacije na Bookingpoint.net) ali če se kupec pravočasno ali sploh ne prijavi v hotel, se rezervacija obravnava kot "no-show" (razen v primeru obvestila o poznem prihodu), upravljavec vrne znesek, zmanjšan za stornacijske stroške, ki so navedeni med samim postopkom rezervacije preko spletnega rezervacijskega sistema.
 9. V primeru težav, ki lahko nastanejo med samim potovanjem, se mora potnik obrniti na kontaktne podatke, navedene na voucherju in ne direktno na upravljavca. Na voucherju je navedena tudi številka za nujne primere. Kupec se obveže, da bo morebitne pritožbe poskusil najprej urediti pri ponudniku v roku enega dneva od nastanka pogojev za pritožbo.
 10. Upravljavec ni odškodninsko odgovoren za neželjene dogodke, ki so vzrok višje sile ali dogodkov, ki jih ni bilo mogoče predvideti.

8. člen: ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI

 1. kritje Premijska stopnja v promilih
  Neto (brez 6,5% DPZP) Bruto (z 6,5% DPZP)
  Potovanje - enostavno kritje 37,29 39,71
  Potovanje - širše kritje 52,14 55,53
  Letalske karte - enostavno kritje 41,03 43,70
  Letalske karte - širše kritje 57,31 61,04
 2. Osnova za obračun premije je polna cena potovanja (turističnega aranžmaja), ki je razvidna iz pogodbe o potovanju. Minimalna premija je 10 EUR. Premijske stopnje: (premijske stopnje so v promilih: npr. 37,29 promila znaša 3,729 %)
 3. Kaj zavaruje zavarovanje rizika odpovedi turističnega potovanja
  ZM d.d. krije stroške odpovedi turističnega potovanja ali letalske vozovnice
 4. Enostavno kritje krije osnovne tri zavarovalne primere:
  a) nezgodo, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja, ki zavarovancu onemogoča potovanje
  b) nosečnost
  c) nezgodo, smrt ali nepričakovano takšno poslabšanje zdravstvenega stanja družinskih članov zavarovanca, ki zavarovancu onemogočajo potovanje, ob pogoju
 5. V širšem kritju so poleg zgornjih treh primerov enostavnega kritja kriti še naslednji dodatni primeri:
  a) premoženjska škoda na zavarovančevi lastnini v kraju bivanja, ki nastane kot posledica potresa, poplave, požara, viharja, toče, plazu, eksplozije, ropa in vlomske tatvine, zaradi česar je zavarovančeva prisotnost nujna
  b) poziv sodnih in upravnih organov, kjer je obvezna osebna prisotnost zavarovanca
  c) nepričakovana izguba zaposlitve za nedoločen čas, pogojena z odpovedjo delodajalca iz nekrivdnih razlogov zavarovanca;
  d) sprejem v novo službo, velja za zavarovanca, ki je bil pred sklenitvijo zavarovanja pri Zavodu za zaposlovanje prijavljen kot brezposelna oseba in še nima pravice koristiti redni dopust;
  e) vložitev ločitvenega zahtevka pri pristojnem sodišču neposredno pred skupnim potovanjem zakoncev, ki ju zadeva zavarovanje ter po vplačanem potovanju in sklenjenem zavarovanju;
  f) zaradi pomanjkanja snega v času smučarske sezone. Za pomanjkanje snega se šteje neobratovanje smučarskih naprav izključno zaradi pomanjkanja snega v bližnjih smučarskih centrih zadnje tri dni pred pričetkom potovanja. Odpoved potovanja zaradi pomanjkanja snega se lahko uveljavlja le za smučarske aranžmaje. Stroške odpovedi zavarovalnica krije v primeru, kadar takšen dogodek ni krit iz naslova drugih zavarovanj oziroma garancij
  g) zaradi izbruha epidemije in/ali pandemije neke bolezni Ministrstvo za zunanje zadeve RS odsvetuje potovanje
  h) presaditev organov, katere datum je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja
  i) zdravljenje v zdravilišču, katerega pričetek je določen oz. sporočen zavarovancu po sklenitvi zavarovanja
 6. Preberite si tudi splošne pogoje za zavarovanja rizika odpovedi turističnih potovanj

9. člen: VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

 1. Kupec dovoljuje, da upravljavec, organizator in ponudnik vse osebne podatke, katere je posredoval zaradi potrebe sklenitve pogodbe ali povpraševanj, obdelujejo v svojih zbirkah ter jih uporabljajo za sledeče namene: statistične obdelave, segmentacijo kupcev, obdelave preteklega nakupnega obnašanja, izpolnjevanje pogodbenih obveznosti, obveščanje kupcev o morebitnih napakah na izdelkih, pošiljanje ponudb, reklamnega gradiva, revij in vabil na dogodke ter za telefonsko, pisno in elektronsko anketiranje.
 2. Osebne podatke kupca lahko upravljavec, organizator in ponudnik obdelujejo za dobo 5 let oziroma do preklica pisne privolitve kupca.
 3. Kupec se strinja, da bodo upravljavec, organizator in ponudnik tudi v primeru preklica pisne privolitve osebne podatke kupca še naprej uporabljali, vendar le za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti in uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja.

10. člen: SODNA PRISTOJNOST IN UPORABA PRAVA

 1. Stranke pogodbe bodo morebitne spore reševale sporazumno.
 2. V primeru spora je za reševanje sporov pristojno stvarno sodišče v Ljubljani.
 3. Stranke se dogovorijo, da se za pogodbeno razmerje uporablja slovensko materialno pravo.
 4. V primeru, da se kupcu nudi storitev izven teritorija Republike Slovenije, se za izvajanje pogodbe uporablja potrošniška zakonodaja države, v kateri se opravlja storitev.
 5. Stranke so sporazumne, da se za pogodbeno razmerje med ponudnikom in kupcem uporabljajo posebne uzance v gostinstvu, v kolikor to ni v nasprotju s prisilnimi predpisi ali dogovorom med strankami.

11. člen: KONČNA DOLOČBA

 1. Ostale določbe, kot tudi morebitne spremembe predpisov, ki urejajo te pogoje in niso predvidene s temi pogoji, se uporabljajo neposredno.
 2. V primeru, da sistem Bookingpoint.net v kateremkoli trenutku iz kateregakoli vzroka (elementarne nesreče, izpad električne energije, vzdrževalna dela na sistemu) ne deluje, upravljavec kupcu ni dolžan plačati nikakršnega nadomestila ali odškodnine.
 3. Spremembe teh splošnih pogojev sprejema upravljavec in veljajo od dneva objave na spletni strani www.bookingpoint.net.

Pritožbe

V kolikor niste bili zadovoljni s ponudeno storitvijo, izpolnite spodnji obrazec v treh izvodih in ga pošljite na naše podjetje. Podatki se nahajajo v profilu podjetja.
©2008-2012, Bookingpoint.net, vse pravice pridržane. 01 563 69 59 phone
 • pon-pet, 8h-17h CET / sob, 15:44OdprtoTrenutno
 • 01 563 69 59Telefon
 • Elektronska pošta