Izaberite Jezik
+385 98 9515296
O nama
Početna stranica Opći uvjeti - hoteli u svijetu
Ljubljana, 20. 1. 2011

1.članak: OPĆE ODREDBE

 1. Opći uvjeti posredovanja pri prodaji turističkih kapaciteta preko sistema Bookingpoint.net (u daljnjem tekstu: opći uvjeti) su sastavni dio svakog ugovora o prodaji turističkih kapaciteta, kojeg društvo BOOKINGPOINT.NET, turistička rješenja d.o.o., Leskoškova cesta 10, 1000 Ljubljana, MB: 2040638 (u daljnjem tekstu: upravitelj) kao posrednik organizatorja s ovlaštenjem za sklapanje ugovora, sklopi u okviru svoje djelatnosti, ukoliko upotreba pojedinačnih odredbi općih uvjeta nije u suprotnosti s posebnim dijelom ugovora.
 2. Značenje pojedinačnih izraza u ovim općim uvjetima i ugovoru:
  • Bookingpoint.net: turistički rezervacijski sistem koji se nalazi na web adresi www.bookingpoint.net;
  • Ponuditelj: je subjekt koji nudi svoje turističke kapacitete – smještajne i/ili druge turističke usluge preko sistema Bookingpoint.net;
  • Kupac: svaka punoljetna fizička ili pravna osoba koja obavi upit, rezervaciju ili kupnju preko sis tema Bookingpoint.net; u kupce se ubrajaju sve osobe koje će koristiti uslugu u skladu s ugovorom nisu sklopile ugovor i koje su navedene na voucheru;
  • Organizator: poduzeće Gulliver's Travel Associates;
  • Turistički kapacitet: smještajna i/ili druga turistička usluga;
  • Radni dani: dani od ponedjeljka do petka, osim praznika u Republici Sloveniji ili praznika u državi iz koje kupac dolazi.

2.članak: SADRŽAJ UGOVORA

 1. Upravitelj djeluje kao posrednik između organizatora i kupca sa svrhom jamčenja internet rezervacije turističkih kapaciteta koje ponuditelji nude na portalu Bookingpoint.net preko organizatora.
 2. Upravitelj u ime i za račun organizatora sklopi ugovor o jamčenju usluga ponuditelja, naročito ugovor o hotelskim uslugama (u nastavku: ugovor) s kupcem u skladu s ovim općim uvjetima i posebnim dogovorima koji su navedeni u voucheru. Ukoliko su na posebnom dijelu ugovora navedeni opći uvjeti stvarnog ponuditelja, opći uvjeti ponuditelja se uvažavaju kao poseban dio ugovora. U slučaju neskladnosti između podataka u ovim općim uvjetima i podacima na posebnom dijelu, vrijede podaci na voucheru odnosno posebnom dijelu ugovora.
 3. Upravitelj sklapa ugovor kao posrednik organizatora; kupac sva prava iz ugovora ostvari neposredno kod organizatora. Upravitelj će kupcu u skladu s dobrim poslovnim običajima nuditi pomoć pri ostvarivanju prava iz ugovora;
 4. Upravitelj u ime i za račun organizatora izda kupcu voucher koji mora sadržavati: mjesto i datum izdavanja vouchera, naziv i adresu Turističke kapacitete, ime i prezime putnika, konačno mjesto putovanja i dane boravka, mjesto i dan početka i kraja putovanja, podatke o boravku sa navodom mjesta smještaja, podatke o tipu i turističkoj kategoriji smještajnog objekta, osnovne i dodatne usluge, posebne želje koje je putnik javio pri prijavi i koje je ponuditelj prihvatio, navodi taksa ili pristojbi za usluge kada ti troškovi nisu uključeni u cijenu i odnosno druge podatke za koje se smatra da bi bilo korisno da ih sadrži voucher.
 5. Voucher i ovi opći uvjeti su sastavni dio svakog ugovora. Sastavni dio ugovora su također opći uvjeti ponuditelja, ukoliko su navedeni na voucheru i u elektronskim porukama kupcu. U slučaju proturječnosti između odredbi ovih općih uvjeta i općih uvjeta ponuditelja, upotrebljavaju se odredbe općih uvjeta ponuditelja.
 6. Organizator jamči uslugu na temelju informacija objavljenih i važećih na dan potvrde rezervacije te po opisu i terminu nakon potvrđene rezervacije od strane kupca, osim u slučaju više sile.
 7. Ponuda objavljena u sistemu Bookingpoint.net sastavni je dio svakog ugovora. Za sadržaj ugovora isključivo je odgovoran ponuditelj.
 8. Ako u programu nije drugačije određeno, vrijede cijene na sobu za smještaj u dvokrevetnim sobama. Cijena smještaja uključuje osnovnu uslugu kao što je opisana uz smještajnu jedinicu iz rezervacije. Dodatne usluge se mogu ispuniti uz prethodnu najavu pri rezervaciji smještaja te ih kupac mora platiti posebno.
 9. Svaka osoba, bez obzira na starost i visinu popusta, mora biti navedena na voucheru te imati važeće dokumente.
 10. U slučaju da osoba nije navedena na voucheru, smatra se da osoba nema prava iz ugovora.
 11. Ukoliko u turističkom kapacitetu boravi više osoba nego ih je navedeno na voucheru, ponuditelj ima pravo odbiti nenajavljene goste ili gosti moraju ponuditelju platiti boravak u mjestu obavljanja usluge.
 12. Kupac se dužan sam pobrinuti za odgovarajuće dokumente za putovanje i vize, ako ih država boravka zahtjeva. Isto tako se putnik dužan raspitati u vezi sa zdravstvenim stanjem u mjestima kamo putuje i primjerno se zaštititi (cijepljenja, lijekovi).

3.članak: KATALOZI, PROSPEKTI TE DRUGO REKLAMNO GRADIVO

 1. Pojedini detalji, navedeni u prospektu ili katalogu upravitelja i stvarnog ponuditelja, su sastavni dio ugovora, osim kada: su promjene prije sklapanja ugovora proslijeđene kupcu u pismenom obliku; su se ugovorne stranke o promjenama sporazumno dogovorile kasnije, odnosno kada su promjene jasno navedene na voucheru.

4. članak: REZERVACIJE I UPLATE

 1. Kupac na temelju informacija u sistemu Bookingpoint.net obavi rezervaciju o slobodnom turističkom kapacitetu za određen termin.
 2. Nakon obavljene rezervacije kupac mora u roku od 48 sati od prijema obavijesti o njegovoj rezervaciji upravniku javiti da li potvrđuje rezervaciju i predati mu potvrdu o uplaćenom cjelokupnom iznosu rezervacije, ukoliko se stranke nisu dogovorile drugačije. Plaćanje se obavi kreditnom ili debitnom karticom, odnosno nalogom za plaćanje. Upravnik je sa strane organizatora ovlašten za prijem i ispunjavanje rezervacije kupca.
 3. Uvjeti plaćanja se mogu promijeniti na osnovi posebnog dogovora između kupca i upravitelja.
 4. Ukupna cijena može da sadrži i boravišnu pristojbu obračunatu u skladu sa važećim propisima. Kupac je dužan platiti boravišnu pristojbu kod davatelja usluga najkasnije na dan odlaska u slučaju da ova nije uključena u ukupnu cijenu.
 5. Ugovor je sklopljen kada kupac predoči upravitelju potvrdu o plaćanju. Plaćanjem kupac potvrđuje da je primio sve informacije navedene u ovim općim uvjetima i uvjetima, objavljenima na Bookingpoint.net. Uplatom je rezervacija definitivno potvrđena.
 6. Nakon potvrde rezervacije i primitka potvrde o plaćanju, upravitelj u roku 3 radna dana kupcu izda voucher.
 7. Kupac se obveže da će voucher izdan u elektronskom obliku prenijeti na papir te ga predočiti stvarnom ponuditelju usluga na početku korištenja turističkih kapaciteta.
 8. Kupac može obaviti rezervaciju najviše šest mjeseci unaprijed. Može se sklopiti poseban dogovor.
 9. Upravnik prima i obrađuje plaćanja za vrijeme svog radnog vremena, koje je od 8.00 do 17.00 sati.

5.članak: KOMUNIKACIJA IZMEĐU STRANAKA

 1. Kupac obavi upit preko internetske rezervacije u sistemu Bookingpoint.net.
 2. Komunikacija između upravitelja i kupca se vrši putem elektronske pošte. Kupac je dužan potvrditi primitak poruke s povratnom elektronskom porukom. Poruka, posredovana od strane upravitelja, se smatra primljenom od strane kupca kada upravitelj primi potvrdu iz adrese elektronske pošte kupca.
 3. Komunikacija se može odvijati i putem drugih medija (fax, telefon), ako se kupac i upravitelj o tome izričito dogovore.
 4. Kupac uvijek mora potvrditi rezervaciju u pismenom obliku ili plaćanjem dogovorenog iznosa, ukoliko između stranaka nema drugačijeg dogovora.
 5. U slučaju da kupac ne dobije bilo koju poruku u roku, predviđenom ovim općim uvjetima, može stupiti u kontakt sa Call-centrom upravitelja i provjeriti da li je možda došlo do greške u komunikaciji. Jednaku mogućnost ima i upravitelj, ako mu je kupac proslijedio druge kontaktne podatke te se nije odazvao u rokovima predviđenim ovim općim uvjetima.

6. članak: KATEGORIZACIJA I OPIS USLUGA

 1. Turistički kapaciteti su kategorizirani u skladu s lokalnim propisima.
 2. Podatke o smještaju davatelja usluga upravniku da organizator, zato upravnik nije odgovoran za moguće greške koje se mogu javiti kod predstavljanja turističkih kapaciteta.
 3. Označavanje soba i dodatnih usluga određuje davatelj usluga. Upravnik nije odgovoran za to kako davatelj usluga tumači kvalitetu usluga (primjer: "premium soba") jer je to često odraz lokalnih standarda.

7.članak: TRAJANJE I OTKAZ UGOVORA

 1. Ugovor se može sklopiti na određeno ili neodređeno vrijeme.
 2. Ugovor se može sklopiti na određeno vrijeme ako je sklopljen po načelu dan-po-dan. Taj ugovor se naime automatski produljuje za slijedeći dan ako ga ponuditelj ili kupac ne otkaže do 12. sati.
 3. Nakon prestanka ugovora kupac je dužan napustiti turistički kapacitet do vremena određenog kućnim redom, a ako takve odredbe u kućnom redu nema, potom do 10. sati.
 4. Ako s ponuditeljom nije drugačije dogovoreno, zadržavanje turističkog kapaciteta nakon vremena određenog kućnim redom odnosno poslije 12 sati znači plaćanje turističkog kapaciteta još za jedan dan.
 5. Ako kupac u dogovorenom vremenu ne upotrebljava turističke kapacitete, ponuditelj od njega može zahtijevati naknadu štete.
 6. Kupac nije dužan platiti ponuditelju nikakvu naknadu štete 15 radnih dana prije početka boravka, osim ako je kod postupka rezervacije otkazni rok drugačije naveden.
 7. Ponuditelj prihvaćenu rezervaciju turističkog kapaciteta ne smije otkazati te mora za kupca, koji ima potvrđenu rezervaciju, imati slobodan turistički kapacitet do 18. sati; nakon toga, ako nema posebnih obavijesti, smatra se da kupac turistički kapacitet neće koristiti, zato ga ponuditelj može iznajmiti. Ako ponuditelj turistički kapacitet iznajmi drugom kupcu, nema pravo na odštetu za neiskorišteni rezervirani turistički kapacitet. Ako kupac naknadno dođe, a da prije toga nije obavijestio ponuditelja o vremenu dolaska, ponuditelj mu je dužan dati turistički kapacitet sobu u granicama raspoložljivih kapaciteta.
 8. Ako se ugovor (rezervacija) otkaže prema određenim rokovima (navedenima kod postupka rezervacije na Bookingpoint.net) ili ako se kupac na vrijeme ili uopće ne prijavi u hotel, rezervacija se smatra kao "no-show" (osim u slučajevima obavještenja o kasnom dolasku), upravnik vrati iznos, smanjen za troškove storniranja koji su navedeni za vrijeme samog postupka rezervacije putem Web rezervacijskog sistema.
 9. U slučaju poteškoća koji mogu nastati za vrijeme samog putovanja, putnik se mora okrenuti na kontaktne podatke, navedene na voucheru, i ne direktno na upravnika. Na voucheru je naveden i broj za hitne slučajeve. Kupac se obaveže da će potencijalne pritužbe pokušati prvo razriješiti kod davatelja usluga u roku od jednog dana od nastanka uvjeta za pritužbu.
 10. Upravnik nije odgovoran za naknadu štete za neželjene događaje koji su uzrok više sile ili događaje koje nije moguće predvidjeti.

9.članak: ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

 1. Kupac dozvoljava da sve osobne podatke, koje je posredovao zbog potrebe sklapanja ugovora, upravitelj i ponuditelj obrade u svojim zbirkama te ih upotrebljavaju u sljedeće svrhe: statističke obrade, segmentaciju kupaca, obrade proteklog ponašanja kupaca pri kupnji, ispunjavanje ugovornih obveza, obavještavanje kupaca o mogućim greškama na proizvodima, slanje ponuda, reklamnog gradiva, časopisa i pozivnica na događaje te za telefonsko, pismeno i elektronsko anketiranje.
 2. Osobne podatke kupca upravitelj i ponuditelj mogu obrađivati u vremenu od 5 godina odnosno do opoziva pismenog pristanka kupca.
 3. Kupac se slaže da će upravitelj te ponuditelj i u slučaju opoziva pismenog pristanka i dalje upotrebljavati osobne podatke kupca, no samo za ispunjavanje ugovornih obaveza i priznavanje prava iz ugovornog odnosa.

10.članak: SUDSKA NADLEŽNOST I UPOTREBA PRAVA

 1. Ugovorne stranke će eventualne sporove rješavati sporazumno.
 2. U slučaju spora, za rješavanje spora je nadležan sud u Ljubljani.
 3. Stranke se dogovore da će za ugovorni odnos upotrebljavati slovensko materijalno pravo.
 4. U slučaju da se kupcu nudi usluga izvan teritorija Republike Slovenije, za izvođenje ugovora se upotrebljava potrošačko zakonodavstvo države u kojoj se obavlja usluga.
 5. Stranke su sporazumne da se za ugovorni odnos između ponuditelja i kupca upotrebljavaju posebne uzance u ugostiteljstvu, ukoliko to nije u suprotnosti s prisilnim propisima ili dogovorom između stranaka.

11.članak: ZAVRŠNA ODREDBA

 1. Ostale odredbe kao i eventualne promjene propisa, koji uređuju ove uvjete i nisu predviđeni ovim uvjetima, upotrebljavaju se neposredno.
 2. U slučaju da sistem Bookingpoint.net u bilo kojem trenutku iz bilo kojeg razloga (elementarne nesreće, gubitak električne energije, radovi održavanja na sistemu) ne djeluje, upravitelj nije dužan kupcu platiti nikakvu nadoknadu ili odštetu.
 3. Promjene ovih općih uvjeta upravitelj prihvaća i vrijede od dana objave na web stranici www.bookingpoint.

Pritužbe

Ukoliko niste bili zadovoljni s ponuđenom uslugom, ispunite donji obrazac u tri primjera i pošaljite ga našem poduzeću. Podaci se nalaze u profilu poduzeća.
©2008-2012, Bookingpoint.net, sva prava pridržana. +385 98 9515 296 phone
 • Po-Pe, 8h-17h CET / Su, 17:06Radno vrijemeTrenutno
 • +385 98 9515296Telefon
 • E-mail