Izaberite Jezik
+385 98 9515296
O nama
Početna stranica Opći uvjeti - avio karte
Ljubljana, 15. 04. 2009

Članak 1.: OPĆE ODREDBE

 1. Opće odredbe prodaje avionskih karata putem sustava Bookingpoint.net (u nastavku teksta: opći uvjeti) sastavni su dio svakog ugovora o prodaji avionske karte koji društvo BOOKINGPOINT.NET d.o.o., Nova cesta 42, 10 000 Zagreb, OIB: 25977228698, sklapa u okviru svoje djelatnosti ukoliko korištenje pojedinih odredaba općih uvjeta nije u suprotnosti s posebnim dijelom ugovora.

 2. Značenje pojedinih izraza u ovim općim uvjetima i ugovoru:
  1. Bookingpoint.net: rezervacijsko - prodajni sustav koji se nalazi na internetskoj adresi www.bookingpoint.net.
  2. Kupac: svaka fizička ili pravna osoba koja obavi upit, rezervaciju ili kupnju putem sustava Bookingpoint.net. Putnikom se smatraju sve osobe koje će koristiti uslugu u skladu s ugovorom, čak i ako nisu potpisnici ugovora, a navedene su na karti.
  3. Prijevoznik je osoba koja na temelju ugovora o prijevozu prevozi putnike, prtljagu i teret.
  4. Pomoćnik kod ispunjenja je osoba koja za vršenje prijevoza radi prema narudžbi prijevoznika ili za njegov račun.
  5. Putnik je fizička osoba koja prema ugovoru ima pravo na prijevoz zrakoplovom.
  6. Međunarodni prijevoz je prijevoz zrakoplovom pri kojem se, prema ugovoru o prijevozu, mjesto polaska i destinacija nalaze na teritoriju dviju država ili na teritoriju jedne države ako je predviđeno prolazno slijetanje na teritorij druge države.
  7. SDR (Special Drawing Rights) specijalna su prava vučenja (obračunska jedinica) koje određuje Međunarodni monetarni fond, a odnos prema slovenskoj valuti odnosno vrijednost objavljuje Banka Slovenije.
  8. Zrakoplovom smatramo svaki uređaj koji se može održati u atmosferi radi reakcije zraka, osim reakcije zraka na površinu zemlje (zrakoplov).
  9. Radni dani: dani od ponedjeljka do petka, osim praznika u Republici Sloveniji ili praznika u državi iz koje dolazi Putnik.
  10. Potvrdom “buy tickets” nakon odabira letova, unosa podataka o putnicima te popunjavanja podatka o kreditnoj kartici, prihvatili ste slijedeća pravila i uvjete:
   • PROMJENA IMENA NIJE DOZVOLJENA
   • OTKAZIVANJE / PROMJENA LETA NIJE DOZVOLJENA osim ako u uvjetima karte nije drugačije naznačeno
   • LETOVI NISU POTVRĐENI SVE DO PRIMITKA AUTORIZACIJE KARTICE I IZDAVANJA KARTE ZA REZERVACIJU.

Članak 2.: SADRŽAJ UGOVORA O PRODAJI KARTE

 1. Prodavač sklapa s putnikom ugovor o prodaji avionske karte (u nastavku: ugovor o prodaji) u skladu s ovim općim uvjetima i posebnim dogovorima koji su navedeni na karti i potvrdi o putovanju. U slučaju nesklada među podacima iz ovih općih uvjeta i podacima na posebnom dijelu potvrde o putovanju važe podaci na posebnom dijelu potvrde o putovanju, odnosno posebnom dijelu ugovora.

 2. U slučaju kupnje zrakoplovne karte preko internet stranice, kupac odabire raspoloživu kartu i upisuje podatke s kreditne kartice. Podaci s kreditne kartice su poslani preko sigurne veze, te se zrakoplovna karta šalje u roku 24 sata kupcu. U slučaju da avioprijevoznik u roku 24 sata odgovori da tražene zrakoplovne karte iz objektivnih razloga ne može izdati, prema izabranim uvjetima; dužni smo kupca izvjestiti o novim uvjetima. U slučaju da se kupac ne prihvaća nove uvjete, dužni smo kupcu vratiti puni iznos koji mu je naplaćen.

 3. U slučaju upita za avionsku kartu koji kupac obavi putem telefona ili e-maila, prodavač posreduje kupcu ponudu koja sadrži "itinerary" – vozni red i zajedničku cijenu. Rok ponude iznosi 3 dana, osim ako se radi o rezervaciji u zadnji tren. U slučaju rezervacije u zadnji tren, valjanost ponude navedena je u ponudi. Kupac doznakom novčanih sredstava kupuje avionsku kartu koju u roku od najviše 48 sati prima putem e-maila.

 4. Kupnjom avionske karte Putnik s prijevoznikom sklapa ugovor o prijevozu sa sadržajem kao što je navedeno u člancima 5. i 6. ovih općih uvjeta, osim ako je na karti određeno dugačije.

 5. Svi uvjeti putovanja, kao što su prijevoznik, točni redovi letenja, eventualna ograničenja pri prijenosu, otkazi, povrati i promjena imena dostupni su na avionskoj karti. Visina eventualnih troškova otkaza avionskih karata u isključivoj je nadležnosti prijevoznika.

Članak 3.: KOMUNIKACIJA MEĐU STRANAMA

 1. Kupac vrši upit putem internetskog obrasca u sustavu Bookingpoint.net, e-maila ili telefona.

 2. Komunikacija između prodavača i kupca odvija se e –mailom ili telefonom. Kupac je dužan prijem poruke potvrditi povratnom elektroničkom porukom. Poruka posredovana od strane prodavača smatra se primljenom od strane kupca kada prodavač primi potvrdu s kupčeve adrese elektroničke pošte.

 3. Komunikacija se može odvijati i putem drugih medija (faks, telefon) ako se kupac i prodavač o tome izričito dogovore.

 4. Kupac mora rezervaciju uvijek potvrditi u pismenom obliku ili uplatom cjelokupne ukupne cijene usluge.

 5. U slučaju da kupac bilo koju poruku ne dobije unutar rokova koji su predviđeni ovim općim uvjetima, može stupiti u kontakt sa Call-centrom prodavača i provjeriti je li došlo do greške u komunikaciji. Jednaku mogućnost ima i prodavač ako mu je kupac posredovao druge kontaktne podatke te se nije odazvao u roku koji je predviđen ovim općim uvjetima.

Članak 4.: DRUGE ODREDBE I OBAVIJESTI PRODAVAČA

 1. CIJENA AVIONSKE KARTE: Cijena avionske karte uključuje troškove prijevoza putnika i njegove prtljage do težine koju određuje zrakoplovni prijevoznik. Težina prtljage čiji prijevoz zrakoplovni prijevoznik vrši besplatno razlikuje se i ovisi o konačnom cilju putovanja. Za prtljagu koja premašuje dozvoljenu težinu putnik plaća vozarinu odvojeno, sukladno cjeniku zrakoplovnog prijevoznika. Rezervacija putniku ne jamči cijenu prijevoza, već samo mjesto na rezerviranom letu u slučaju da poštuje uvjete pojedinog prijevoznika o rezervaciji sjedišta. Cijene avionskih karata izražene su u valuti države početka putovanja i preračunate iz osnovne valute u EUR prema međuvalutnom odnosu koji određuje prijevoznik. Cijena karte obračunava se u EUR prema važećem tečaju na dan kupnje. Prijevoznici zadržavaju pravo na promjenu cijena i uvjeta kupnje karata bez prethodnog upozorenja. Cijena avionske karte zajamčena je samo u slučaju kada putnik uplati cjelokupnu kupovnu cijenu prilikom rezervacije.

 2. Za prijevoznike iz država članica EGP osobito važi: Avionske vozarine i tarife koje su na raspolaganju javnosti obuhvaćaju uvjete koji važe kada su ponuđene ili objavljene u bilo kakvom obliku, uključujući i Internet – za zračni prijevoz sa zračnih luka na teritoriju država članica za koje važi Ugovor. Konačna cijena avionske vozarine i tarife uvijek je navedena i označuje cijenu koja se plaća, sa svim porezima, doprinosima, dodatnim davanjima i pristojbama koji su neizbježni i predvidivi za vrijeme objave. Pored navoda konačne cijene navedeno je i sljedeće:
  1. avionska vozarina ili tarifa;
  2. porezi;
  3. aerodromske pristojbe i
  4. ostali doprinosi, dodatna davanja ili pristojbe, osobito one koje su povezane sa sigurnošću ili gorivom ako su stavke iz točaka (b), (c) i (d) dodane avionskim vozarinama ili tarifama.

Mogućnost doplate saopćava se na jasan, pregledan i nedvosmislen način početkom kupovine karata, a kupac sam izabire mogućnost doplate.

 1. AERODROMSKE I SIGURNOSNE PRISTOJBE: Pored cijena avionske karte, putnik je prilikom kupnje putnog dokumenta – karte dužan podmiriti i troškove aerodromskih i sigurnosnih pristojba za aerodrome i prijevoznike koji to zahtijevaju. Određeni aerodromi pristojbe zaračunavaju na licu mjesta i one nisu obuhvaćene u pristojbe zaračunate prilikom kupnje karte. Prodavač pristojbe u u ukupnom iznosu odvaja prijevoznicima. Prodavač obaviještava putnika o iznosu pristojbi samo za aerodrome na kojima pristojbe treba uplatiti prilikom kupnje avionske karte. Visina pristojbi mijenja se s obzirom na upute nadležnih organa u čijem se imenu pristojbe zaračunavaju. Pristojbe su prikazane u lokalnim valutama aerodroma, a preračunavaju se u EUR prema tečaju koji važi na dan kupnje karte.

 2. PUTNE ISPRAVE: Putnik koji se prijavljuje na putovanje u inozemstvo mora posjedovati važeću putovnicu ili drugu važeću prikladnu ispravu pomoću koje može ući u pojedinu državu. U slučaju da pojedine države uvjetuju ulazak u državu određenom vremenskom valjanošću na dan ulaska, putnik je dužan voditi računa o tim odredbama, a prodavač za eventualne neugodnosti ili prisilan prekid putovanja putnika iz ove adrese ne odgovara. Putnik je dužan prije putovanja odnosno do potrebnog roka dobiti vize ili druge neophodne potvrde za države u koje ili preko kojih putuje. Ukoliko putnik ove obveze ne ispuni, prodavač ne odgovara za nastale troškove. U slučaju da putniku vizu sređuje prodavač, on ne jamči za uspjeh stjecanja vize. Troškove stjecanja vize prodavač ne vraća. Prodavač ne jamči za točnost informacija stečenih od strane nadležnih veleposlanstava. U slučaju odbijenog ulaska u državu ili druge prepreke, sve troškove snosi sam putnik. Posredovanje prodavača pri stjecanju vize plaća se posebno. Putnik je radi zahtjeva u međunarodnom putničkom prometu dužan prilikom prijave posredovati sve potrebne podatke o svim sudionicima putovanja koje prijavljuje. Podaci se moraju u potpunosti slagati s podacima u službenim ispravama koje su sudionici putovanja dužni u skladu s propisima o prelasku državne granice i prikladnim inozemnim zaonodavnom aktima nositi sa sobom. U slučaju da pogrešni podaci uzrokuju zakašnjenje, dodatne troškove ili prekid putovanja, za sve nastale troškove sudionicima putovanja odgovara sam putnik.

 3. CARINSKI I DEVIZNI PROPISI: Putnik je dužan poštovati sve carinske i devizne propise Republike Slovenije, kao i propise svih ostalih država u koje i kroz koje putuje. Ukoliko radi nepoštivanja propisa putnik ne bi mogao nastaviti putovanje, snosi sam sve posljedice i troškove koji s tim u vezi nastanu njemu i svim suputnicima.

 4. ZDRAVSTVENI PROPISI: U slučaju da putuje na područje za čiji posjet treba obaviti određena cijepljenja, svaki putnik mora nabaviti međunarodnu potvrdu – žutu knjižicu s upisanim obavljenim cijepljenjima. Prodavač ne odgovara za eventualne komplikacije ili prekid putovanja putnika radi njegovog nepoštivanja zdravstvenih propisa države u koju ulazi, kao i ne za troškove koji su s time povezani.

 5. PUTNIKOV OTKAZ ILI PROMJENA PUTOVANJA: Putnik ima pravo na pismeni ili usmeni otkaz rezervacije ili avionske karte na mjestu gdje se prijavio. Što se tiče povrata kupovne cijene prijevoznog dokumenta i pripadajućih pristojbi, odnosno isplate troškova nastalih radi otkaza, važe uvjeti nadležnog zrakoplovnog prijevoznika s kojima je putnik bio upoznat prilikom rezervacije/kupnje. S obzirom na uvjete prijevoznika, kupovnu cijenu ili njezin dio prodavač može vratiti putniku samo u slučaju kada putnik vrati prijevozni dokument u cijelosti i kada prodavač od prijevoznika dobije povrat iznosa kupovne cijene za kartu.

 6. REKLAMACIJE, ODNOSNO ŽALBE: U slučaju da je usluga prijevoza nedostatna ili nije bila izvršena, putnik je dužan dobiti prikladnu potvrdu od strane prijevoznika koji tu uslugu nije obavio ili ju je obavio uz nedostatke (potvrda o otkazu leta, zakašnjenju, izgubljenoj prtljazi i sl.). Putnik pismenu reklamaciju upućuje na prijevoznika koji je za reklamaciju odgovoran - s obzirom na prikladnu potvrdu. Reklamacija mora biti napisana na engleskom jeziku ili službenom jeziku države u kojoj se nalazi sjedište prijevoznika. Prilikom uređenja formalnosti možete se za savjete i pomoć obratiti prodavaču. Prodavač ni u kakvom slučaju ne odgovara za za nedostatne ili neizvršene usluge zrakoplovnih prijevoznika te za njih ne preuzima materijalnu ili drugu odgovornost.

Članak 5.: SADRŽAJ UGOVORA O PRIJEVOZU

 1. Karta se ne smatra važećom te je prijevoznik neće primiti ukoliko nije bila izdata od strane prijevoznika, izdavača avionske karte ili njegovog ovlaštenog agenta.

 2. Prijevoz i druge usluge koje izvodi prijevoznik predmet su uvjeta prijevoza koji su ovdje navedeni zajedno s ostalim uvjetima. Ovi uvjeti mogu biti dostupni kod prijevoznika koji izdaje avionsku kartu. Ovaj program putovanja/potvrda predstavlja putničku kartu u skladu s člankom trećim Varšavske i Montrealske konvencije, osim ako prijevoznik ne izruči putniku drugi dokument koji ispunjava zahtjeve iz članka trećeg.

 3. Upozorenje: ako je putnikova konačna ili prolazna postaja u državi koja ne predstavlja državu polaska, važi Varšavska konvencija. Konvencija uređuje i u većini slučajeva ograničava odgovornost prijevoznika za smrt ili ozljede putnika te za gubitak ili oštećenje prtljage. Također pogledajte upozorenja "Savjet putnicima na međunarodnim linijama o ograničenoj odgovornosti" i "Obavijest o ograničenoj odgovornosti za prtljagu".

Članak 6.: UVJETI UGOVORA O PRIJEVOZU

 1. Karta prema ovome ugovoru predstavlja putnikovu kartu i prtljažni list, a prilikom izdavanja elektroničke karte program putovanja ili potvrdu čiji dio predstavljaju ovi uvjeti i upozorenja; prijevoz znači transport; prijevoznik predstavlja sve avionske prijevoznike koji vrše ili organiziraju prijevoz putnika, odnosno njegove prtljage, ili izvode druge usluge u vezi s avionskim prijevozom; elektronička karta je program putovanja koju izdaje prijevoznik ili netko drugi u njegovom imenu i zamjenjuje elektronske kupone, a po potrebi je i ulazna isprava. Varšavska konvencija je konvencija o ujedinjenju određenih pravila u vezi s međunarodnim zrakoplovnim prijevozom, potpisana 28. rujna 1955. u Haagu. Koristiti se može konvencija ili njezin dodatak.

 2. Prema ovome ugovoru za prijevoz važe pravila i ograničenja odgovornosti koja su navedena u Varšavskoj konvenciji, osim ako se ne radi o međunarodnom prijevozu koji je određen ovom konvencijom.

 3. Ako to nije u suprotnosti s gore navedenim odredbama, za prijevoz i druge usluge koje izvodi pojedini prijevoznik važe:
  1. Odredbe na avionskoj karti,
  2. važeće tarife,
  3. uvjeti prijevoznika za prijevoz i s tim povezane odredbe koje su dio ovoga teksta (na zahtjev putnika mogu se dobiti na uvid u poslovnicama prijevoznika), osim za prijevoze među gradovima SAD ili Kanade te među bilo kojim gradovima u drugim državama u kojima važe tarife donesene u tim državama.

 4. Ime prijevoznika na karti može biti skraćeno ako su cjelokupno ime i skraćenica napisani na cjeniku prijevoznika, u uvjetima prijevoza, propisima ili redovima letenja; adresa prijevoznika je aerodrom sa kojega putnik polijeće, a napisan je nasuprot prve skraćenice imena prijevoznika na karti; dogovorene prolazne postaje su one koje su navedene na toj karti ili prikazane u redovima letenja kao redovne stanke na putnikovu putu; prijevoz koji obavi više prijevoznika uzastopce smatra se jednom operacijom.

 5. Avionski prijevoznik koji izdaje kartu za prijevoz na linijama drugog avionskog prijevoznika čini to samo kao njegov agent.

 6. Svako isključenje ili ograničenje odgovornosti prijevoznika važi za određeni prijevoz te je u korist agenata, službenika ili predstavnika prijevoznika ako ga koriste drugi prijevoznici i njihovi agenti, službenici ili predstavnici.

 7. Predana prtljaga bit će izručena nositelju prtljažnog lista. Ako je prtljaga bila oštećena za vrijeme međunarodnog prijevoza, putnik mora napisati žalbu prijevozniku odmah nakon otkrića oštećenja ili najkasnije u roku od sedam dana od dana prijema; prilikom zakašnjenja pri izručenju prtljage putnik mora napisati žalbu u roku od 21 dan od dana prijema prtljage. Pogledajte tarife i uvjete za prijevoz za promet u unutrašnjim linijama.

 8. Karta važi godinu dana od datuma njezina izdavanja, osim ako je na karti, u cjeniku, uvjetima za prijevoz ili drugim propisima drukčije navedeno. Cijena prijevoza prema ovome ugovoru može se promijeniti prije prijevoza. Prijevoznik može odbiti prijevoz ako putnik nije platio kartu prema važećoj cijeni.

 9. Prijevoznik će se potruditi dovesti putnike i prtljagu u najkraćem mogućem vremenu. Termini navedeni u redovima letenja ili bilo gdje drugdje nisu zajamčeni i nisu dio ovoga ugovora. Prijevoznik može bez prethodne obavijesti imenovati drugog prijevoznika svojim zamjenikom ili zamijeniti avion i prema potrebi promijeniti ili ispustiti prolazna slijetanja koja su navedena na karti. Redovi letenja mogu se mijenjati bez prethodne obavijesti. Prijevoznik ne preuzima odgovornost za veze na sljedećim letovima.

 10. Putnik mora za vrijeme putovanja uzimati u obzir zahtjeve vlade u određenoj državi, pokazati mora izlazne, ulazne ili druge zahtijevane isprave te dospjeti na aerodrom u vremenu koje je odredio prijevoznik, a ako vrijeme nije određeno dovoljno rano kako bi obavio sve potrebne postupke prije odlaska.

 11. Nitko od agenata, službenika ili predstavnika nema pravo promijeniti, prilagoditi ili isključiti bilo koju odredbu iz ovoga ugovora.

 12. PRIJEVOZNIK IMA PRAVO ODBITI PRIJEVOZ SVAKOJ OSOBI KOJA JE DO KARTE DOŠLA KRŠEĆI VAŽEĆE ZAKONE ILI TARIFE, PRAVILA I UREDBE PRIJEVOZNIKA.

Članak 7.: SAVJETI PUTNICIMA NA MEĐUNARODNIM LINIJAMA O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI

 1. Obaviještavamo putnike kod kojih se konačni cilj putovanja i prolazno slijetanje nalaze u državi koja ne predstavlja državu odlaska da odredbe Varšavske konvencije mogu važiti tijekom čitavog putovanja, pa i za dijelove puta unutar države odlaska ili dolaska. Za putnike koji putuju u SAD ili iz njih ili je tamo njihova prolazna postaja, konvencija i posebni ugovori o prijevozu prema važećim tarifama predviđaju da je odgovornost prijevoznika-potpisnika takvih posebnih dogovora za smrt ili tjelesne ozljede putnika većim dijelom ograničena na 75,000 USD dokazane štete na putnika i da ta odgovornost do te mjere neće ovisiti o aljkavosti prijevoznika. Za putnike koji putuju s prijevoznikom koji nije potpisnik tih posebnih dogovora ili za putnike koji ne putuju u SAD ili iz njih, odnosno da tamo nije dogovoreno privremeno slijetanje, odgovornost prijevoznika za smrt ili tjelesne ozljede putnika većim je dijelom ograničena na približno 10,000 USD ili 20,000 USD. Imena prijevoznika koji su potpisali te posebne dogovore na raspolaganju su u svim uredima tih prijevoznika te ih na zahtjev možete provjeriti. Dodatnu zaštitu možete dobiti ako sklopite osiguranje u privatnoj tvrtki. Na takvo osiguranje ne utječu ograničenja odgovornosti prijevoznika na temelju Varšavske konvencije ili posebnih ugovora o prijevozu. Daljnje informacije zahtijevajte od vaše zrakoplovne kompanije ili od predstavnika osiguravajućeg društva.

 2. Napomena: Gore navedena odgovornost na 75,000 USD uključuje sudske pristojbe i troškove, osim ako je zahtjev bio podnesen u državi u kojoj postoje posebne odredbe koje uređuju odvojeno plaćanje tih pristojbi i troškova. U takvim slučajevima svota ograničene odgovornosti iznosi 58,000 USD i ne uključuje sudske pristojbe i troškove.

 3. OBAVIJEST O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI ZA PRTLJAGU: Odgovornost za gubitak, kašnjenje ili oštećenje prtljage ograničena je, osim ako nije bila unaprijed prijavljena viša vrijednost i plaćeni dodatni troškovi. Za većinu međunarodnih putovanja (također i dio putovanja u domaćoj državi) odgovornost je ograničena približno na 9.07 USD za funtu (20.00 USD za kilogram) predane prtljage i na 400.00 USD po osobi za nepredanu prtljagu. Za putovanja isključivo između gradova u SAD savezni propisi zahtijevaju da ograničena odgovornost za prtljagu dopremljenu zrakom iznosi najmanje 3.000.00 USD po osobi. Za određene proizvode njihova prijavljena vrijednost može biti veća. Neki prijevoznici ne preuzimaju odgovornost za lomljive, dragocjene ili pokvarljive proizvode. Dodatne informacije možete dobiti od prijevoznika.

 4. OBAVIJEST O SLUŽBENIM TAKSAMA, PRISTOJBAMA I TROŠKOVIMA: cijenu karte mogu biti uključene takse, pristojbe i troškovi koje državni organi određuju za avionske prijevoze. Ove takse, pristojbe i troškovi, koji mogu predstavljati značajan udio troškova zrakoplovnog prometa, mogu biti uključeni u cijenu prijevoza ili su na toj karti posebno označeni u rubrikama TAKSE, PRISTOJBE I TROŠKOVI. Možda ćete morati platiti i takse, pristojbe te troškove koji prije još nisu bili zaračunati.

 5. Sljedeća obavijest ne odnosi se na karte prodane u SAD-u i na prijevoz iz SAD-a. ODŠTETA ZA ODBIJENI ULAZAK U ZRAKOPLOV: U onim državama u kojima putnici na temelju uredaba mogu ostvariti pravo na kompenzaciju, prijevoznici putnicima kojima unatoč potvrđenoj rezervaciji nisu potvrdili let jer je bilo previše rezervacija pružaju odštetu sukladno s kompenzacijskim planom. Detalje o ovim planovima putnik može dobiti u poslovnim prostorima zrakoplovnih kompanija.

 6. VRIJEME ZA PRIJAVU NA LET: Termini označeni na avionskoj karti ili u programu putovanja (ako je potrebna, na potvrdi) predstavljaju odlaske zrakoplova. Vrijeme za prijavu na let, kao što savjetuje prijevoznik ili je navedeno na redu letenja zrakoplovne kompanije, krajnje je vrijeme kada se putnici moraju ukrcati na zrakoplov, s time da imaju dovoljno vremena da obave sve formalnosti. Let ne možemo zadržati ako putnici stignu prekasno, a u tim slučajevima također ne možemo preuzeti odgovornost.

 7. PREDANA PRTLJAGA: Putnicima obično besplatno dozvoljavaju unos određene prtljage, a njezina težina razlikuje se i ovisi o zrakoplovnoj kompaniji, klasi i/ili putu. Dodatni troškovi mogu se zaračunati za predanu prtljagu koja premašuje dozvoljenu težinu.

 8. OSOBNA PRTLJAGA: Putnicima obično dozvoljavaju i unos osobne prtljage, a njezina težina razlikuje se i ovisi o zrakoplovnoj kompaniji, klasi, putu i (ili) tipu zrakoplova. Preporučujemo da putnici nose sa sobom što manje osobne prtljage. Za posebne informacije kontaktirajte svojeg putničkog agenta ili zrakoplovnu kompaniju. Podatke možete naći i na internetskoj stranici www.iata.org te na internetskim stranicama zrakoplovnih kompanija.

 9. OPASNI PREDMETI U PRTLJAZI: Putnici iz sigurnosnih razloga u prtljazi ne smiju nositi sljedeće opasne predmete: stisnute plinove, nagrizajuće tvari, eksplozivne tvari, zapaljive tekućine ili tupe predmete, radioaktivne tvari, aktovke s ugrađenim alarmnim uređajima, oksidirajuće tvari, otrove i zarazne tvari te druge opasne predmete.

Članak 8.: OBAVIJEST O OGRANIČENOJ ODGOVORNOSTI

 1. Na vašem putovanju mogu važiti sustavi Montrealske ili Varšavske konvencije. Obje konvencije mogu određivati i ograničavati odgovornost zrakoplovnih prijevoznika za smrt, tjelesne ozljede putnika, gubitak ili oštećenje prtljage, kao i odgovornost prilikom zakašnjenja.

  1. Ako se koristi Montrealska konvencija,, ograničenja odgovornosti su sljedeća:
   • Nema financijskih ograničenja u slučaju smrti ili tjelesnih ozljeda.
   • U vezi s uništenjem, gubitkom, oštećenjem prtljage ili zakašnjenjem prilikom njezine dostave počinje važiti 1000 specijalnih prava vučenja (»Special Drawing Rights«) (oko 1200 EUR, odnosno 1470 USD) na putnika.
   • Kod ozljeda uzrokovanih radi zakašnjenja na vašem putovanju u većini slučajeva počinje važiti 4150 specijalnih prava vučenja (prosječno 5000 EUR ili 6000 USD) na putnika.
    Uredba »EC« br. 889/2002 zahtijeva da zrakoplovni prijevoznici iz Europske unije koriste ograničenja propisa Montrealske konvencije prilikom svih zrakoplovnih prijevoza putnika i njihove prtljage. Velik broj zrakoplovnih prijevoznika izvan Europske unije odlučio je učiniti jednako pri prijevozu putnika i prtljage.

  2. Ako važi Varšavska konvencija, ograničenja odgovornosti mogu biti sljedeća:
   • Važiti počinje 16.600 specijalnih prava vučenja (oko 20.000 EUR, odnosno 20.000 USD) u slučaju smrti ili tjelesnih ozljeda ako se Haaški protokol koristi zajedno s ovom konvencijom, ili 8300 specijalnih prava vučenja (oko 10.000 EUR, odnosno 10.000 USD) ako važi samo Varšavska konvencija. Mnogo zrakoplovnih prijevoznika dobrovoljno se u potpunosti odreklo ovih ograničenja; uredbe Sjedinjenih Američkih Država zahtijevaju da za putovanje tamo, odatle ili s dogovorenom stankom u SAD-u ograničenje ne smije biti manje od 75.000 USD.
   • Važiti počinje 17 specijalnih prava vučenja (oko 20 EUR, odnosno 20 USD) na kilogram za gubitak ili ozljedu te zakašnjenje provjerene prtljage i 322 specijalna prava vučenja (oko 400 EUR, odnosno 400 USD) za neprijavljenu prtljagu.
   • Zrakoplovni prijevoznik može biti odgovoran i za štetu uzrokovanu radi zakašnjenja.

  Daljnje informacije, kao i ograničenja koja važe za vaše putovanje, možete dobiti kod svojeg zrakoplovnog prijevoznika. Ako vaše putovanje uključuje prijevoz s različitim zrakoplovnim prijevoznicima, za informacije o važećim ograničenjima odgovornosti možete se obratiti svakom zrakoplovnom prijevozniku posebno. Bez obzira na činjenicu koja Konvencija važi za vaše putovanje možete iskoristiti više ograničenja odgovornosti za gubitak, oštećenje ili zakašnjenje predaje prtljage, i to tako da prilikom prijave prtljage u posebnu deklaraciju upišete vrijednost vaše prtljage i platite dodatnu taksu. Ako vrijednost vaše prtljage premašuje određeno ograničenje odgovornosti, prije putovanja morate osigurati punu vrijednost prtljage.

 2. Vremensko ograničenje tužbe: svaku tužbu za zahtjev za odštetu na sudu morate podnijeti u roku od dvije godine od datuma dolaska zrakoplova ili od datuma kada bi zrakoplov trebao stići. Reklamacija nakon preuzimanja prtljage: Pismenu obavijest morate predložiti zrakoplovnom prijevozniku u roku od 7 dana od primitka prijavljene prtljage ako je oštećena, i u roku od 21 dan od datuma kada ju je putnik dobio na raspolaganje ako se radilo o zakašnjenju.

Članak 9.: ČUVANJE OSOBNIH PODATAKA

 1. Putnik dozvoljava da prodavač i prijevoznik sve osobne podatke koje je putnik posredovao radi potrebe sklapanja ugovora obrađuju u svojim zbirkama te ih koriste za sljedeće namjere: statističke obrade, segmentaciju kupaca, obradu proteklog kupovnog ponašanja, ispunjavanje ugovornih obveza, obavještavanje kupaca o eventualnim greškama na proizvodima, slanje ponuda, reklamnog gradiva, časopisa i pozivnica za događaje te za telefonsko, pismeno i elektroničko anketiranje. Ako se putnik ne slaže s navedenim, može to izjaviti prilikom prijave na putovanje.

 2. Osobne podatke putnika mogu prodavač i prijevoznik obrađivati u razdoblju do 5 godina, odnosno do opoziva pismenog pristanka putnika.

 3. Putnik se slaže da će prodavač i prijevoznik nastaviti s korištenjem osobnih podataka putnika i u slučaju opoziva pismenog pristanka, ali samo u svrhu ispunjenja ugovornih obveza i stjecanja prava iz ugovornog odnosa.

Članak 10.: NADLEŽNOST SUDA I UPORABA PRAVA

 1. Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumnim putem.

 2. Za rješavanje eventualnih sporova nadležan je stvarni sud u Ljubljani.

 3. Strane se dogovaraju da će se za ugovorni odnos između prodavača i putnika koristiti slovensko materijalno pravo.

Članak 12.: KONAČNA ODREDBA

 1. Ostale odredbe, kao i možebitne promjene propisa koje uređuju ove uvjete a nisu predviđene s ovim uvjetima, koriste se neposredno. Nijedna od odredaba ovih općih uvjeta ne isključuje prava putnika koje oni imaju u skladu s pozitivnopravnim zakonodavstvom.

 2. U slučaju da sustav Bookingpoint.net u bilo kojem trenutku i radi bilo kojeg uzroka (elementarne nepogode, ispad električne energije, radovi održavanja na sustavu) ne djeluje, prodavač putniku nije dužan platiti nikakvu naknadu ili odštetu.

 3. Promjene ovih općih uvjeta donosi Prodavač, a one počinju važiti od dana objave na internetskoj stranici www.bookingpoint.net.
©2008-2012, Bookingpoint.net, sva prava pridržana. +385 98 9515 296 phone
 • Po-Pe, 8h-17h CET / Su, 21:53Radno vrijemeTrenutno
 • +385 98 9515296Telefon
 • E-mail